Konkurs na esej

 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Opolu
 
 
ogłasza
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ
 
Organizowany pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
 
Projekt współfinansowany ze środków
 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
Komizm i śmiech w twórczości Sławomira Mrożka
(Temat w roku 2010)
 
Śmiech pozwala – choćby na chwilę – rozbroić dramat ludzkiego w świecie położenia, roztrąca stare hierarchie, jest siłą groźną dla wszelkich demagogii i totalizmów, unikają go jak ognia samozwańczy dyktatorzy, tyrani posługujący się władzą do kontrolowania ludzkich zachowań. Dwa są ponoć doświadczenia specyficznie ludzkie: śmierć i śmiech. W domenie tego drugiego, jak chciał Tadeusz Różewicz, nie włada nawet Bóg…
Nie sposób wyobrazić sobie dramatów i prozy autora Tanga bez śmiechu, który towarzyszy nieustannie bohaterom jego utworów. Poprzez śmiech oswajają oni absurd historii, społecznych mechanizmów, świata, w którym bóg rzadko bywa obecny…
Nie sposób chyba ustalić nawet inwentarza odmian śmiechu (komizmu, ironii, drwiny…), jakie odnajdziemy w twórczości Mrożka; pisarza, który – jak pamiętamy – debiutował groteskowymi opowiadaniami (Słoń, Wesele w Atomicach), w których śmiech umożliwiał bohaterom zbawienny dystans wobec tradycji, norm, konwencji, pętających naszą autentyczność.
Zwróćmy uwagę na rozmaite odmiany śmiechu i komizmu, które funkcjonują w opowiadaniach i dramatach autora Emigrantów na różnych piętrach konstrukcji literackiego tekstu, zastanówmy się nad ich specyfiką. Przyjrzyjmy się także śmiechowi, którym reagujemy na osobliwości perypetii przydarzających się bohaterom tych dramatów. Z czego tak naprawdę się śmiejemy?
 
 
 
 
REGULAMIN
 
 
I. Organizator Konkursu
 
Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.
Organizatorem jest Miejska Bibliotekę Publiczna w Opolu, pl. J. Piłsudskiego 5-6,
45-706 Opole, http:// www.mbp-opole.art.pl
 
 
II. Adresaci Konkursu
 
Udział w Konkursie mogą wziąć:
 1. I kategoria - uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.
 2. II kategoria -  studenci uczelni wyższych - bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.
 
III. Nagrody
 
 1. Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
I kategoria:
pierwsze miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł oraz publikacja w piśmie literackim „red.”
drugie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
trzecie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł
 
II kategoria:
pierwsze miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł oraz publikacja w piśmie literackim „red.”
drugie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł
trzecie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł        
 
 1. Kapituła Konkursu może także przyznać:
 2 wyróżnienia po 100 zł i 5 nagród rzeczowych w każdej kategorii.   
 
IV. Czas trwania konkursu
 
Konkurs rozpoczyna się 15.04.2010 r. i trwać będzie do 31.10.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
 
V. Zasady Konkursu
 
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem
  i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe
  (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.
 6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.12.2010  r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
dr Adrian Gleń - pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego,
dr hab. Jacek Gutorow - pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, krytyk literacki
mgr Sławomir Kuźnicki - nauczyciel Kolegium Języków Obcych Opolu, poeta, krytyk literacki
 1. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej:
 1. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
 2. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. 
 
 
VI. Warunki techniczne
 
 1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM, dyskietka) .
 2. Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
 3. Prace należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna pl. J.Piłsudskiego 5-6, 45-706 Opole z dopiskiem „ESEJ” kat.1 lub kat.2.
 4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: