Kodeks I LO

KODEKS
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp.
 
 
CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE SZKOŁY
 
1.        Głównym celem dydaktyczno-wychowawczym, formułowanym przez ponad pięćdziesięcioletnią tradycję naszej szkoły, jest pomaganie każdemu uczniowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości oraz w przygotowaniu się do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w dorosłym życiu.
2.        Chcemy, aby dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych charakteryzowały każdego ucznia naszej szkoły.
3.        Szkoła nasza, opierając nauczanie na indywidualizacji kształcenia, pragnie dopomóc każdemu uczniowi w zdobyciu nowoczesnej wiedzy, w rozwiązywaniu Jego szczególnych uzdolnień poznawczych, a także organizacyjnych, społecznych, menadżerskich, artystycznych, sportowych itp.
 
Aby zapewnić realizację powyższych celów, szkoła zobowiązuje się do :
a)         zaznajomienia uczniów a także rodziców z założeniami wychowawczo- dydaktycznymi oraz włączenia ich w organizację procesu kształcenia,
b)        tworzenia warunków sprzyjających akceptowaniu każdego ucznia (również tego, który ma specyficzne potrzeby edukacyjne), ukazywania tkwiących w nim możliwości, mocnych stron osobowości; zwiększa to wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie będące podstawą aktywnego współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców,
c)         budowania życzliwej, przyjaznej atmosfery w zespołach klasowych, tak aby nikt w klasie nie pozostał poza grupą.
 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
 
1.        Uczniowie I Liceum mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2.        Realizacji celu, o którym mowa powyżej, służyć będą:
a)      zindywidualizowana praca z uczniami na lekcjach,
b)      różnicowanie zadań domowych,
c)      różnorodność form sprawdzania i oceniania wiedzy,
d)      działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań,
e)      wycieczki dydaktyczne,
f)        lekcje prowadzone poza szkołą (muzeum, teatr, sąd itp.),
g)      działalność organizacji młodzieżowych,
h)      udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
3.        Uczeń zdolny ma prawo ubiegać się o indywidualny program lub tok nauczania.
4.        Uczeń ma prawo przedstawienia w szkole swego dorobku pozalekcyjnego lub artystycznego.
5.        Pozalekcyjny i pozaszkolny dorobek ucznia powinien wpłynąć na podniesienie oceny z przedmiotu lub oceny z zachowania.
 
OBOWIĄZKI UCZNIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 
Czy wiesz, że jakim jesteś uczniem, takim będziesz inżynierem, sędzią, lekarzem...?
Szkoła chce Ci pomóc w przygotowaniu się do Twojej przyszłej działalności zawodowej, społecznej i rodzinnej. W tym celu musimy jasno sprecyzować, jakie stawiamy Ci wymagania.
1.        W zakresie obowiązków szkolnych wymagamy, żebyś:
a)         nie unikał zajęć, uczęszczał na lekcje, wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne oraz inne obowiązkowe zajęcia organizowane przez szkołę,
b)        usprawiedliwiał nieobecności w terminie wynikającym ze Statutu I LO.
c)         pracował na zajęciach sumiennie, koncentrując uwagę na omawianych zagadnieniach,
d)        włączał się aktywnie w zajęcia dydaktyczne: stawiał pytania, inicjował dyskusję, pełnił funkcje asystenckie, organizował pomoc koleżeńską – czyli przyczyniał się do tego, by nauczanie było interesujące i skuteczne,
e)         odrabiał systematycznie prace domowe, stosował racjonalne metody uczenia się, poszerzał wiadomości w interesujących Cię dziedzinach wiedzy w celu osiągnięcia satysfakcji i sukcesu,
f)          pracował rzetelnie, stawiając sobie wymagania proporcjonalnie do własnych uzdolnień i możliwości.
2.        W zakresie kultury osobistej Szkoła wymaga od Ciebie, abyś:
a)         swoim sposobem bycia nie naruszał godności własnej i godności innych, dbał o kulturę słowa – niech zwroty grzecznościowe będą przejawem rzeczywiście doznawanych uczuć i zjednują Ci przyjaciół,
b)        pracował nad kształtowaniem własnego systemu wartości głęboko! ludzkich i zgodnych z wyznawanym światopoglądem,
c)         dbał o zdrowie i higienę osobistą; przychodź do Szkoły schludnie i estetycznie ubrany, a na uroczystości szkolne wkładaj ubranie odświętne,
d)        nie tylko nie palił papierosów, pił alkoholu i używał narkotyków – Szkoła oczekuje od Ciebie, że przekonywał będziesz innych o szkodliwości nałogów; nie ulegać w tym, co złe – znaczy mieć charakter,
e)         dbał o ład i estetykę szkoły, nie niszczył sprzętu, przestrzegał czystości i porządku w szkole, dbał o zieleń wokół niej - nie tylko wtedy, gdy jesteś dyżurnym; za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną poniosą Twoi rodzice i opiekunowie,
f)          nie unikał zajęć sportowych, stawiał sobie wysokie wymagania odnośnie własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i psychoseksualnego,
g)          okazywał szacunek każdemu człowiekowi, szczególnie Rodzicom i ludziom starszym, mającym za sobą pracę, której Ty jeszcze nie rozpocząłeś, osiągnięcia, o których dopiero marzysz, klęski, które i Ciebie nie miną; dziel odpowiedzialnie obowiązki życia rodzinnego i społecznego, pomagaj słabszym i młodszym, bądź tolerancyjny wobec innych poglądów, postępuj uczciwie i zdecydowanie reaguj na zło.
3.        W zakresie współistnienia w społeczności szkolnej wymagamy od Ciebie, abyś:
a)         był koleżeński - jednak nie w taki sposób, jakim jest podpowiadanie lub użyczanie zadań do odpisywania; umiej poświęcić swój czas koledze, przygotowując się wspólnie do klasówki, tłumacząc trudne zadanie, odwiedzając kolegę w czasie choroby, wspomagając go w trudnych sprawach szkolnych czy osobistych,
b)        dbał o to, by w Twojej klasie wszyscy dobrze się czuli, chętnie ze sobą przebywali, by nie było uczniów zarozumiałych, butnych, aroganckich, a także odrzuconych, niechcianych, zapomnianych: bądź życzliwy, uprzejmy i opiekuńczy wobec młodszych kolegów, staraj się godzić skłóconych oraz bronić słabszych i osamotnionych,
c)         był prawdomówny i uczciwy, rozumiał, że kłamstwo płynie z braku odwagi lub chęci zysku, zwracał to, co pożyczone i pamiętał, że żadna przywłaszczona rzecz nie jest aż tyle warta, by splamić honor człowieka uczciwego,
d)        przestrzegał ustaleń władz szkolnych: dyrektora, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, wypełniał przyjęte na siebie obowiązki,
e)         był wrażliwy na potrzeby innych oraz aktywnie włączał się w działania na rzecz osób i spraw wymagających wsparcia i zaangażowania.
 
PRAWA UCZNIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 
I LO stara się wyrabiać przekonanie, że stałe doskonalenie życia Szkoły i nie tylko wymagania stawiane uczniowi, lecz również należne Mu prawa.
1.        Masz prawo do poszanowania godności, dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej.
2.        Nauczyciele mają obowiązek sprecyzować wymagania i sposoby oceniania Twojej wiedzy i umiejętności.
3.        Termin sprawdzianu nauczyciel odnotowuje w dzienniku klasowym z tygodniowym wyprzedzeniem w rubryce „Temat lekcji” (dotyczy również języków obcych).
4.        Każdy sprawdzian powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa lub podanie przez nauczyciela problemów do powtórzenia, które pomogą Ci w przygotowaniu do klasówki.
5.        W ciągu dnia w Twojej klasie może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia co najwyżej trzy.
6.        Sprawdziany muszą być poprawione w ciągu dwu tygodni (w przypadku języka polskiego – w ciągu trzech tygodni), omówione na lekcji i oddane; termin może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
7.        Przechowuj sprawdziany, gdyż są one świadectwem Twoich postępów w nauce.
8.        Odpowiedź ustna obejmuje zakres trzech ostatnich tematów.
9.        Kartkówka jest odpowiedzią pisemną, obejmującą zakres co najwyżej trzech ostatnich tematów, przy poleceniach sformułowanych w ten sposób, aby ich wykonanie zajęło Ci nie więcej niż 15 minut - nie wymagają procedury dla sprawdzianów z większej partii materiału.
10.    Jeżeli nie pisałeś sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, masz prawo i obowiązek rozliczyć materiał objęty sprawdzianem w terminie ustalonym z nauczycielem.
11.    Jeżeli problemy omawiane na lekcjach lub występujące w zadaniach domowych sprawiają Ci trudności w zrozumieniu - masz prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.
12.    W przypadku powstania zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, Szkoła w miarę możliwości stworzy Ci szansę - w formie dodatkowych godzin lub konsultacji - do wyrównania wiedzy; uzupełnienie braków nie może się odbyć kosztem obciążenia Cię dodatkową pracą domową.
13.    Jeśli masz trudności z opanowaniem jakiegoś przedmiotu spowodowane niezależnymi od Ciebie problemami (choroba, wypadek losowy, problemy rodzinne, mniejsze zdolności, itp.) - masz prawo do pomocy w nauce: od samorządu klasowego ( pomoc koleżeńska), od nauczyciela (konsultacje), od dyrektora (zajęcia wyrównawcze).
14.    Masz prawo w ciągu jednego semestru dwukrotnie być nieprzygotowany do danego przedmiotu (dotyczy to również pracy domowej) i zgłosić ten fakt nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, bądź dwóch godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu jednego dnia - jeden raz w ciągu semestru. Zgłoszenie nieprzygotowania nie może Cię jednak zwolnić z wcześniej zapowiedzianej pracy klasowej oraz aktywnego udziału w lekcji. Wykorzystanie lub niewykorzystanie limitu nieprzygotowania nie będzie miało wpływu na Twoją ocenę końcową z danego przedmiotu.
15.    Masz prawo do poprawy jednej, dowolnej oceny z zapowiedzianej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności w ciągu semestru z danego przedmiotu; w przypadku nieudanej próby niesatysfakcjonująca Cię ocena nie zostaje wpisana.
16.    Jeżeli przygotowujesz się do konkursu przedmiotowego lub olimpiady szczebla co najmniej regionalnego, masz prawo - w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły - do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i pisemnych oraz do dni wolnych od zajęć w szkole.
17.    W szkole nie przeprowadzamy kontroli wiadomości w następujących terminach:
a)         dni UNESCO,
b)        w pierwszym dniu po wycieczce, w której brałeś udział,
c)         w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja),
d)        w innych dniach poprzedzonych wydaniem zarządzenia przez dyrektora szkoły.
18.    Wszystkie oceny, jakie otrzymujesz w tej szkole, są jawne, masz prawo zwrócić się z prośbą do nauczyciela o ich uzasadnienie.
19.    Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo zwrócić się do Rady Rodziców o wsparcie finansowe.
20.    Jeżeli masz problemy życiowe, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, pamiętaj, że jest wychowawca, pedagog, dyrektor, do których zawsze masz prawo zwrócić się z prośbą o pomoc.
21.    W kwestiach spornych dotyczących zgodności wszelkich decyzji z niniejszym Kodeksem masz prawo do interwencji u Rzecznika Praw Ucznia.
 
NAGRODY I KARY
 
Szkoła wyróżnia i nagradza uczniów za przykładną postawę i osiągnięcia przynoszące zaszczyt uczniowi, szkole, rodzicom i całemu środowisku. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają obowiązujących praw i zasad, Szkoła stosuje sankcje. Nagrodę lub karę możesz otrzymać indywidualnie, w zespole uczniowskim lub klasowym.
1.        Nagrodę możesz uzyskać za :
a)         rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony określonym wynikami,
b)        wzorową frekwencję,
c)         wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy związane z zainteresowaniami,
d)        udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
e)          niesienie pomocy innym oraz innego rodzaju pożyteczne działania.
2.        Nagrodę możesz otrzymać w formie :
a)          pochwały wychowawcy udzielonej indywidualnie lub wobec klasy,
b)         pochwały Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego udzielonej indywidualnie, wobec klasy bądź przez radiowęzeł szkolny,
c)         pochwały dyrektora szkoły udzielonej wobec klasy, Rady Pedagogicznej, rodziców i opublikowanej na tablicy ogłoszeń,
d)        listu pochwalnego dla ucznia lub rodziców,
e)          nagrody książkowej lub dyplomu uznania,
f)          nagrody pieniężnej im. Tadeusza Kościuszki przyznawanej przez Radę Pedagogiczną absolwentom, którzy przyczynili się do rozsławienia dobrego imienia szkoły,
g)         plakietki „Zasłużonemu dla Szkoły” przyznawanej przez Radę Pedagogiczną uczniom, rodzicom lub nauczycielom za wyjątkowo pożyteczne działania na rzecz szkoły (według odrębnego regulaminu).
3.        Zostaniesz ukarany za nieprzestrzeganie Kodeksu Szkoły, a w szczególności za:
a)         lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
b)        bezmyślne lub świadome uszkodzenie mienia szkolnego lub własności innych osób,
c)         rażące naruszenie zasad współżycia szkolnego,
d)        chuligańskie zachowanie i szkodliwy wpływ na społeczność szkolną,
e)         wszelkie działania zagrażające zdrowiu własnemu lub zdrowiu innych (palenie papierosów, pijaństwo, posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających).
4.        Możesz zostać ukarany:
1)        upomnieniem lub naganą udzielonymi przez wychowawcę indywidualnie lub na forum klasy,
2)        naganą udzieloną przez dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców i opublikowaniem na tablicy ogłoszeń,
3)        zawieszeniem, przez dyrektora, w prawach ucznia z pisemnym powiadomieniem rodziców i opublikowaniem na tablicy ogłoszeń,
4)        skreśleniem z listy uczniów na wniosek Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w przypadkach :
a)        nagminnego opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć dydaktycznych (progową liczbę godzin określa regulamin oceny z zachowania),
b)        spożywania alkoholu,
c)        umyślnego niszczenia własności szkolnej lub prywatnej,
d)        zachowań chuligańskich lub działań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu bądź innych,
e)        posiadania, zażywania lub rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających.
 
TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY
 
1.        Jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki masz obowiązek poznania historii szkoły, osoby jej Patrona.
2.        Szanuj symbole szkolne towarzyszące jej ponad 60 lat.
3.        Masz obowiązek kontynuować dobre tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne.
Do tradycji i ceremoniału szkolnego należą:
a)         uroczyste ślubowanie uczniów klas I,
b)        obchody świąt państwowych,
c)         dni UNESCO,
d)        Dzień Patrona Szkoły,
e)         uroczyste pożegnanie sztandaru przez uczniów klas III.
4.        Do Twoich obowiązków należy podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.
5.        Masz prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
6.        Przywilejem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.
 
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
 
Obowiązki nauczycieli wynikają z celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz praw należnych uczniom. Właściwe funkcjonowanie szkoły jest pochodną zaangażowania jej nauczycieli. Niezwykle ważną sprawą w życiu szkoły jest tzw. program ukryty, który zawiera jakość życia szkolnego, atmosferę pracy, relacje wzajemne: uczeń – uczeń, nauczyciel - nauczyciel, uczeń - nauczyciel - rodzic. Budowanie nowych relacji możemy osiągnąć jedynie poprzez oddziaływania wychowawcze, które cechuje życzliwość i wyrozumiałość, a równocześnie konsekwentne przestrzeganie wymagań zawartych w Kodeksie Szkoły przez wszystkich członków społeczności szkolnej, a nauczycieli w szczególności.
 
INNE POSTANOWIENIA
 
Wszelka działalność handlowa i reklamowa (ogłoszenia, plakaty) oraz kolportaż wydawnictw na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZMIAN W KODEKSIE SZKOŁY
 
1.        Wnioski o wprowadzenie zmian w Kodeksie Szkoły mogą być składane do Dyrektora Szkoły przez :
-            Samorząd Uczniowski,
-            Radę Rodziców,
-            Radę Pedagogiczną,
-            co najmniej 50 uczniów.
2.        Zmiany w Kodeksie Szkoły wprowadza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii:
-            Samorządu Uczniowskiego,
-            Rady Pedagogicznej,
-            Rady Rodziców.
3.        Kodeks Szkolny i wszelkie wprowadzone w nim zmiany zatwierdza, podpisuje i ogłasza Dyrektor Szkoły. Kodeks obowiązuje od dnia podpisania i opublikowania na tablicy ogłoszeń.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: