Szkolne Igrzyska Sportowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkolne Igrzyska Sportowe są całorocznym współzawodnictwem sportowym klas organizowanym w dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły.
2. Organizatorem rozgrywek jest Młodzieżowy Klub Sportowy PUSZKIN.
3. Rywalizacja jest przeprowadzana zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi dyscyplin.
 
II. UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą startować wyłącznie uczniowie I LO. W dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej klasy lub grupy łączonej zgodnie z łączeniem klas na zajęciach wychowania fizycznego.
2. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia drużyn.
 
III. PUNKTACJA
1. Do punktacji łącznej SIS klasa zdobywa punkty za udział i zajęte miejsca w poszczególnych konkurencjach. Za  I miejsce – 12 pkt., II miejsce – 10, III miejsce – 9, IV – 8 pkt, …, X – 2, XI i kolejne miejsca – 1 pkt.
2. W drużynach łączonych zdobyte punkty dzieli się na dwie klasy po połowie niezależnie od liczby zawodników z każdej klasy
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie głos decydujący mają organizatorzy współzawodnictwa.