Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    tematy na ustną część egzaminu maturalnego w roku 2013/2014
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO w ROKU 2013/2014

 

TEMATY
NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
ROK  SZKOLNY 2013/2014 
 
L I T E R A T U R A
 
 

Lp.
T e m a t y
 
 1.  
Różne kreacje Hioba. Analiza porównawcza wybranych przykładów
(np. biblijnego, T. Różewicza, A. Kamieńskiej, J. Kaczmarskiego).
 
 1.  
Motywy i idee starotestamentowe w literaturze staropolskiej do końca XVII wieku. Omów wybrane przykłady, uwzględniając związki treści biblijnych ze światopoglądem epoki.
 
 1.  
Poncjusz Piłat w utworach literackich różnych epok. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje.
 
 1.  
Drogi bohaterów literackich do świętości. Omów zagadnienie na przykładzie utworów
z różnych epok.
 
 1.  
Rola tradycji  w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 
 1.  
Różne sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu – analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby funkcjonowania tradycji antycznych w literaturze XX wieku.
 
 1.  
Orfeusz jako bohater literacki. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw jego różne kreacje.
 
 1.  
Muza jako motyw literacki i inspiracja artysty. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
 
 1.  
Carpe diem jako życiowe motto postaci literackich. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
 
 1.  
Funkcjonowanie kategorii tragizmu w tekstach literackich różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 
 1.  
Relacja polityka – wartości moralne w dramacie greckim i szekspirowskim. Analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Wpływ filozofów antycznych na twórczość literatów późniejszych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 
 1.  
Inspiracje filozoficzne w twórczości wybranego poety. Zanalizuj wybrane przykłady.
 
 1.  
Ars amandi w literaturze pięknej. Zanalizuj przykłady z liryki i dramatu.
 
 1.  
Od „Rozmowy Mistrza Polikarpa…” do „Fircyka w zalotach” – ewolucja gatunków dramatycznych w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 
 1.  
Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów .
 
 1.  
Stół i biesiada w tekstach literackich od średniowiecza do XX wieku. Porównaj wybrane przykłady.
 
 1.  
Polemiki bohaterów literackich. Przedstaw przedmiot i formę polemik, odwołując się
do tekstów literackich z różnych epok.
 
 1.  
Analizując wybrane utwory, porównaj sposób kreacji świata przedstawionego w liryce
i epice realizmu socjalistycznego.
 
 1.  
Niepokoje metafizyczne w polskiej i obcej poezji XVII wieku. Omów zagadnienie
na podstawie wybranych wierszy dwóch poetów.
 
 1.  
Staropolska obyczajowość utrwalona w tekstach literackich – analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Smutek i melancholia jako motywy literackie. Omów ich funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 
 1.  
Fircyk i żona modna w literaturze XVIII, XIX i XX wieku. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
 
 1.  
Autorefleksja w późnych wierszach polskich romantyków. Omów temat, odwołując się
do wybranych przykładów.
 
 1.  
Dzieła Szekspira jako inspiracja polskich romantyków. Zbadaj wpływy dzieł angielskiego dramaturga na polską literaturę romantyczną.
 
 1.  
Kreacja świata przedstawionego i jej funkcje w balladach Adama Mickiewicza
i Bolesława Leśmiana. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 
 1.  
Wielkie monologi bohaterów literackich. Analiza porównawcza przykładów
z dwóch epok.
 
 1.  
Doświadczenie zesłania i katorgi w biografii bohaterów literackich i autorów dzieł. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach.
 
 1.  
Legenda romantyzmu i jej demaskatorzy. Zanalizuj wybrane dzieła będące rozprawą
z romantyzmem.
 
 1.  
Temat emigracji w literaturze polskiej od romantyzmu do współczesności. Zanalizuj wybrane przykłady.
 
 1.  
Motywy orientalne w literaturze różnych epok. Omów sposoby i funkcje ich realizacji.
 
 1.  
Topos morza. Zanalizuj funkcje motywu w wybranych utworach różnych epok.
 
 1.  
Obecność romantycznych archetypów (np. spiskowca, zesłańca, kobiety rycerza, dziewicy żegnającej powstańca, matki Polki) w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 
 1.  
Obraz Niemca w polskiej literaturze różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 
 1.  
Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa – różnorodne sposoby ujęcia tego motywu
w literaturze polskiej.
 
 1.  
Zagadnienie ludzkiej wolności  i odpowiedzialności w prozie  XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 
 1.  
Kto zastąpi wielkich mistrzów? Uzasadnij swój wybór, prezentując twórczość wybranego przedstawiciela najmłodszej poezji polskiej (powstałej po 1989 r.)
 
 1.  
Bohater dramatu romantycznego i współczesnego. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 
 1.  
Obraz Rosjanina w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane kreacje powstałe w XIX
i XX wieku.
 
 1.  
Honor i godność – wartości wyznawane lub/i odrzucone przez bohaterów literackich. Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady.
 
 1.  
Testament postaci literackiej. Omów przykłady z różnych epok, zwracając uwagę
na różnorodność ujęcia i funkcji tego motywu.
 
 1.  
Funkcje przyrody w literaturze XIX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
 
 1.  
Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 
 1.  
Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka… Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich.
 
 1.  
Sposób przedstawiania świata starożytnego w powieściach Henryka Sienkiewicza
i Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie „Quo vadis” i „Faraona”.
 
 1.  
Obraz wielkich miast europejskich w literaturze XIX i XX wieku. Porównaj ich kreacje
w wybranych powieściach.
 
 1.  
Obraz Litwy w dziełach polskich twórców romantycznych i XX-wiecznych – analiza porównawcza wybranych przykładów.
 
 1.  
„Swój” i „obcy” w literaturze XIX i XX w. Omów problem na wybranych przykładach.
 
 1.  
Polowanie w utworach literackich. Porównaj ujęcia i funkcje tego motywu
w dziełach pochodzących z różnych epok.
 
 1.  
Kamienica, blok, dom w mieście jako przestrzeń życiowa człowieka. Rozwiń na wybranych przykładach literackich.
 
 1.  
Czy termin „literatura kobieca” ma rację bytu? Przedstaw swoją opinię, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.
 
 1.  
Omów sposoby wyrażania uczuć do kobiety w wybranych wierszach poetów różnych epok.
 
 1.  
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 
 1.  
Motyw pokory w wybranych utworach literackich. Porównaj jego różne realizacje.
 
 
 1.  
Co i jak czytają bohaterowie literaccy? Odpowiadając na pytanie, omów przykłady bohaterów, których osobowość i losy zostały ukształtowane przez doświadczenia czytelnicze.
 
 1.  
Literackie portrety sędziów i adwokatów. Analiza porównawcza wybranych przykładów. 
 
 1.  
Maska i kostium historyczny w wybranych dziełach literackich. Omów przyczyny korzystania z tych środków oraz ich funkcje.
 
 1.  
Spór o społeczną i cywilizacyjną rolę arystokracji. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych tekstów literackich.
 
 1.  
Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu wschodu i zachodu słońca – analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Obraz świata w tekstach kabaretów literackich Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw na wybranych przykładach.
 
 1.  
Praca i jej rola w życiu człowieka. Zaprezentuj temat, odwołując się do przykładów literackich z różnych epok.
 
 1.  
Rekwizyt jako kategoria znacząca w dramacie. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.
 
 1.  
Człowiek mierzący się z dziką przyrodą. Porównaj różne realizacje tego motywu
w wybranych tekstach literatury polskiej i obcej.
 
 1.  
Różne kreacje bohaterów w powieści historycznej i w utworach przedstawiających wydarzenia z przeszłości. Analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Zwierzę w literaturze. Przedstaw różne funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 
 1.  
Pies w literaturze. Przedstaw różne funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 
 1.  
Kot w literaturze. Przedstaw różne funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 
 1.  
Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski
i dwudziestolecia międzywojennego. Zanalizuj jego przyczyny i skutki w wybranych przykładach.
 
 1.  
Katastrofizm jako idea i jako temat literatury polskiej. Zanalizuj przyczyny
i konsekwencje postawy katastroficznej w wybranych ujęciach artystycznych.
 
 1.  
Poezja jako sposób wyrażenia sprzeciwu wobec panującej rzeczywistości. Analiza
i interpretacja wybranych przykładów.
 
 1.  
Geniusz czy odmieniec? Analizując wybrane przykłady, omów sytuację jednostki wybitnej w społeczeństwie.
 
 1.  
Analizując powieści Fiodora Dostojewskiego, Josepha Conrada i Alberta Camusa, porównaj spojrzenie autorów na rolę wiary w kształtowaniu systemu etycznego człowieka.
 
 1.  
Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu lotu i ptaka – analiza wybranych przykładów.
 
 1.  
Literackie metafory życia. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.
 
 1.  
Obraz zaświatów w literaturze pięknej. Omów temat na podstawie utworów
z różnych epok.
 
 1.  
Różne sposoby uzyskiwania efektów komicznych. Zanalizuj wybrane przykłady
z różnych epok.
 
 1.  
Kreowanie i obalanie mitów narodowych w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Omów wybrane przykłady.
 
 1.  
Zaścianek i dwór jako przestrzenie kulturowe w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
 
 1.  
Wieś i chłopska chata jako przestrzenie kulturowe w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
 
 1.  
Metaforyczna i dosłowna podróż w czasie – analiza wybranych przykładów literackich.
 
 1.  
Prowincja jako miejsce dojrzewania i przemian bohatera literackiego. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.
 
 1.  
Nauczyciel jako bohater literacki. Porównaj wybrane kreacje.
 
 1.  
Literackie portrety księży. Porównaj wybrane przykłady z literatury polskiej
i obcej.
 
 1.  
Romantyzm – epoka nie tylko wieszczów. Uzasadnij tezę, prezentując twórczość wybranego autora (np. Narcyzy Żmichowskiej, Władysława Syrokomli, Józefa Ignacego Kraszewskiego).
 
 1.  
Kreacje studentów w literaturze różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 
 1.  
Stosunek do historii w wierszach przedstawicieli różnych czasów i pokoleń. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 
 1.  
Rola artysty w życiu narodu. Przedstaw różne koncepcje zadań twórcy ukazane
w literaturze polskiej wybranych epok.
 
 1.  
Bohaterowie prowokujący swoją klęskę. Analiza i interpretacja przykładów
z różnych epok.
 
 1.  
Indywidualizm czy wspólnota? Na wybranych przykładach literackich omów różne rozstrzygnięcia tego dylematu jednostki ludzkiej.
 
 1.  
Obraz Kościoła i jego społecznej roli w polskich tekstach literackich
i publicystycznych. Analiza wybranych przykładów.
 1.  
Problem wolności i konieczności w literaturze XIX i XX w. Omawiając zagadnienie, wykorzystaj konteksty filozoficzne.
 1.  
Gry z gatunkami i konwencjami literackimi w poezji polskiej XX wieku. Analizując wybrane przykłady, omów postawę współczesnych autorów wobec tradycyjnych form wypowiedzi poetyckiej.
 1.  
Problematyka i kształt artystyczny manifestów ideowych kolejnych pokoleń literackich – analiza porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Różne funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach.
 1.  
Tytuł i motto jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
 1.  
Rola sceny finałowej w kreowaniu funkcji ideowej utworu. Interpretacja wybranych przykładów.
 1.  
Kompozycja otwarta i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Analiza
i interpretacja wybranych przykładów.
 1.  
Behawioryzm i psychologizm. Na wybranych przykładach literatury XX-lecia międzywojennego i współczesnej porównaj wymienione sposoby mówienia o człowieku
i omów ich funkcje.
 1.  
Inwersja czasowa i retrospekcja jako elementy kompozycyjne w różnych dziełach literackich. Omów funkcje tych zabiegów, odwołując się do wybranych przykładów.
 1.  
Sposoby kreowania czasu i przestrzeni w utworach awangardowych. Zanalizuj wybrane przykłady.
 1.  
Różne sposoby realizacji kategorii groteski w literaturze. Interpretując wybrane przykłady, określ przyczyny popularności groteski w XX wieku.
 1.  
Omów mechanizmy działania systemu totalitarnego na przykładach z literatury polskiej
i obcej.
 1.  
Literackie obrazy małżeństw. Zaprezentuj je, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 1.  
Sposoby i cele pisania o historii we współczesnej literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Współczesna literatura i publicystyka polska w walce ze stereotypami
i uprzedzeniami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów.
 1.  
Dokumentaryzm i paraboliczność – dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości tego samego wieku. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 1.  
Narrator wobec świata przedstawionego. Przeanalizuj różne pozycje i rolę narratora, odwołując się do wybranych utworów XIX i XX wieku.
 1.  
Literatura pamiętnikarska. Przedstaw jej cechy gatunkowe i funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
 1.  
Dziennik – przepisywanie życia czy autokreacja? Jak autorzy portretują siebie jako bohaterów swoich dzieł? Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
 1.  
Różne portrety zbiorowości w literaturze polskiej. Omów i porównaj sposoby ich kreowania, analizując i interpretując wybrane utwory.
 1.  
Obserwacja świata i samego siebie tematem poetyckiej refleksji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 1.  
Dekalog bohaterów Josepha Conrada. Interpretując wybrane utwory, scharakteryzuj i oceń zawarty w nich kodeks moralny.
 1.  
Artystyczne programy poetów XX wieku. Zanalizuj i porównaj wybrane wiersze realizujące konwencję „ars poetica”.
 1.  
Sport jako temat poezji XX wieku. Analiza i interpretacja porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Obraz świata w poezji wybranego poety współczesnego. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na typowe dla niego językowe środki wyrazu.
 1.  
Kultura masowa w ocenie współczesnych poetów. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory (np. Recycling. Zawsze fragment, Przyszli żeby zobaczyć poetę
Tadeusza Różewicza, Pan Cogito a pop Zbigniewa Herberta, Dom wielkiego człowieka Wisławy Szymborskiej).
 1.  
Ewolucja literatury sensacyjnej. Porównaj dzieła reprezentujące różne etapy rozwoju tego nurtu.
 1.  
Poeta i poezja jako temat liryki II połowy XX w. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych dzieł.
 1.  
Reportaż jako gatunek pogranicza literatury i publicystyki. Zanalizuj wybrane teksty XX
i XXI wieku.
 1.  
Pamięć jako literackie tworzywo. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł XX wieku.
 1.  
Spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła autora.
 1.  
Problemy współczesnego świata w reportażach wybranego autora/wybranych autorów. Omów temat, przywołując wybrane przez siebie przykłady.
 1.  
Felieton dawniej i dziś. Porównaj twórczość wybranego felietonisty współczesnego
z XIX-wiecznymi przykładami realizacji tego gatunku.
 1.  
Indywidualność twórcza wybranego pisarza Twojego regionu. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł autora.
 1.  
Od Edgara Allana Poe do współczesnego horroru. Prześledź ewolucję gatunku literackiego.
 1.  
Łączenie różnych kategorii estetycznych jako sposób kreowania świata przedstawionego w powieściach Terry’ego Pratchetta. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
 1.  
Polskie obyczaje szlacheckie w literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 1.  
Obyczaje ludowe zobrazowane w literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 1.  
Obraz polskiej rzeczywistości w „felietonach śpiewanych” Wojciecha Młynarskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Obraz Kresów w literaturze polskiej XX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 1.  
Tendencyjność w literaturze. Przedstaw istotę zjawiska, analizując i oceniając wybrane przykłady.
 1.  
Realizm literatury XIX wieku. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 1.  
Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i  modernizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
 1.  
Pisarze romantyczni jako filozofowie dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.
 1.  
Historie rodzinne w literaturze XIX, XX i XXI wieku. Omów temat, zwracając uwagę na przemiany w modelu życia rodzinnego, w tym ról i relacji kobiet i mężczyzn.
 1.  
Romantyczne wpływy w twórczości wybranego poety lub wybranej epoki. Przedstaw przykłady i omów funkcje takich inspiracji.
 1.  
Wolny czy zdeterminowany? Przedstaw różne spojrzenia na kwestię wolności człowieka w literaturze wybranych epok.
 1.  
Dawne wzorce osobowe. Odwołując się do wybranych dzieł różnych epok, omów rolę literatury parenetycznej.
 1.  
Autoportret o wielu twarzach – listy wybranego polskiego pisarza romantycznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Polski Balzac, Dostojewski, Zola? Opierając się na wybranych dziełach Józefa Ignacego Kraszewskiego, podejmij próbę odpowiedzi na pytanie o jego miejsce w literaturze polskiej.
 1.  
Odwołując się do wybranych dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, udowodnij tezę o różnorodności stosowanych przez niego konwencji powieści historycznej.
 1.  
Obrazy „miejsc przyjemnych” (locus amoenus) w literaturze różnych epok. Omów funkcje realizacji tego motywu na wybranych przykładach.
 1.  
Literackie obrazy obcych krajów. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 1.  
Odwołując się do wybranych dzieł, przedstaw różne obrazy Włoch w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

 
 
 
ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI
 
 

 1.  
Literackie opisy dzieła sztuki (np. obrazu, rzeźby, budowli). Porównując wybrane przykłady, zwróć uwagę na ich funkcję w utworze.
 1.  
W jakich celach literatura, sztuka i film ukazują stereotypy? Rozważ problem, korzystając z wybranych przykładów.
 1.  
Różne sposoby kreowania Chrystusa. Porównaj przykłady z literatury, malarstwa
i filmu.
 1.  
Inspiracje homeryckie w literaturze i sztukach plastycznych. Omów różne artystyczne ujęcia motywów homeryckich.
 1.  
Alegoria w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Porównaj jej funkcje
w wybranych dziełach.
 1.  
Gotyk jako inspiracja i temat dzieł literackich, filmowych i malarskich. Zanalizuj zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach.
 1.  
Motyw gotyckiej katedry w różnych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
z literatury, malarstwa i filmu.
 1.  
Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji „ja”
w wybranych dziełach.
 1.  
Od uczty Baltazara do uczty Babette. Motyw biesiady i wspólnych posiłków w tekstach kultury różnych epok. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
 1.  
Obraz Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane ujęcia.
 1.  
Wizerunek Napoleona w literaturze, malarstwie i filmie. Scharakteryzuj sposoby kreowania tej postaci historycznej.
 1.  
Biali i Indianie. Jakie ich portrety prezentują dzieła literackie i filmowe? Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
 1.  
Impresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
 1.  
Motyw uwięzienia w literaturze i filmie. Zanalizuj i przedstaw jego funkcje w wybranych utworach.
 1.  
Spotkanie człowieka z kosmitą w literaturze i filmie. Omów różne realizacje tego motywu.
 1.  
Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Obraz Syberii i zesłańców w dziełach malarzy i literatów. Porównaj wybrane przykłady.
 1.  
Omów różnorodne sposoby przedstawiania motywu światła, powietrza i mgły
w wybranych tekstach kultury XIX i XX wieku.
 1.  
Strój jako element znaczący w literaturze, na obrazie i w filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 1.  
Obrazy wynalazków i ich twórców w literaturze i filmie. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady.
 1.  
Wojna trojańska w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Porównaj różne realizacje tego motywu.
 1.  
Satyryczny obraz społeczeństwa w literaturze i w innych tekstach kultury. Wskaż najbardziej charakterystyczne ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych przykładów.
 1.  
Człowiek XX i XXI w. jako indywidualista i buntownik. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 1.  
Motyw gór w różnych dziedzinach sztuki. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady.
 
 1.  
Cele przedstawiania okrucieństwa w różnych tekstach kultury. Analiza
i interpretacja wybranych przykładów.
 1.  
Sceny zmagań sportowych w różnych dziedzinach sztuki. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
 1.  
Vanitas vanitatum... w literaturze i malarstwie. Omów funkcjonowanie motywu
na wybranych przykładach z różnych epok.
 1.  
Literackie i malarskie fascynacje Orientem i egzotyką. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
 1.  
Kreacja stróża prawa w literaturze i w filmie. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Harmonia czy konflikt? Spotkania człowieka z dziką naturą. Omów temat, sięgając po przykłady literackie i filmowe.
 1.  
Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki.
 1.  
Pory roku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów ich funkcje i sposób ukazania.
 1.  
Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Analiza wybranych przykładów.
 1.  
Literackie i filmowe pojedynki. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne realizacje i funkcje tego motywu.
 1.  
Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj jego funkcje na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
 1.  
Portret emigranta w literaturze i filmie. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Reportaż literacki i filmowy. Analizując wybrane przykłady, omów środki charakterystyczne dla obu odmian.
 1.  
Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 1.  
Narodowi bohaterowie w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne kreacje postaci
z historii Polski, analizując i interpretując wybrane teksty kultury.
 1.  
Sztetl w twórczości Brunona Schulza i Marca Chagalla. Analiza i interpretacja porównawcza.
 1.  
Dzieło literackie i komiks. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice gatunkowe.
 1.  
Pokrewieństwa literatury i opery. Na wybranych przykładach omów różne zależności między tymi dziedzinami sztuki.
 1.  
Postać inteligenta w literaturze i filmie. Porównaj wybrane kreacje.
 1.  
Groteska jako środek wyrazu w literaturze i teatrze (lub filmie). Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
 1.  
Literatura i sztuka XX wieku w służbie propagandy. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
 1.  
Jacka Kaczmarskiego interpretacje dzieł malarskich. Zanalizuj wybrane przykłady.
 1.  
Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, przedstaw różne oblicza misjonarskiej
i kolonizacyjnej działalności Europejczyków.
 1.  
Brzydota jako źródło inspiracji twórczej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kultury.
 1.  
Bohater literacki w interpretacji aktorskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, omów różne koncepcje kreowania postaci scenicznej i/lub filmowej.
 1.  
Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł (np.„Komediantka” Władysława Reymonta, serial „Komediantka” i serial „Modrzejewska”).
 1.  
Najwybitniejsze inscenizacje dramatu romantycznego w teatrze XX w. Analiza porównawcza dwóch wybranych spektakli teatralnych.
 1.  
Filmowe realizacje dzieł Szekspira. Zinterpretuj wybrane adaptacje.
 1.  
„Trylogia” Henryka Sienkiewicza w filmowej wersji Jerzego Hoffmana – historyczny komiks czy pełnowartościowa wypowiedź artystyczna? Ustosunkuj się do problemu, argumentując swoje stanowisko.
 1.  
Omów typy postaci, motywy i schematy fabularne reprezentatywne dla przygodowych dzieł literackich i filmowych.
 1.  
Teatr polityczny w Polsce XX i XXI wieku. Omów inscenizacje wybranych dramatów współczesnych.
 1.  
Dzieło kultowe i jego cechy. Omów temat, przywołując przykłady z literatury
i innych dziedzin sztuki XX i XXI w.
 1.  
Dawny i współczesny Gorzów. Porównaj wybrane obrazy utrwalone w literaturze
i na fotografiach.
 1.  
Realizm magiczny w literaturze i filmie. Omów jego cechy, odwołując się do wybranych dzieł.
 1.  
Sąd i proces jako motywy fabularne w literaturze i filmie. Analiza wybranych przykładów.
 1.  
Spójność formy muzycznej i tekstu poetyckiego w twórczości Kabaretu Starszych Panów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Rodzinny krajobraz w literaturze polskiej i malarstwie lub filmie. Porównaj różne ujęcia tej tematyki.
 1.  
Literackie i filmowe sposoby budowania nastroju grozy. W analizie wybranych przykładów uwzględnij specyfikę języka dwóch sztuk.
 1.  
Artysta jako bohater literacki i filmowy. Porównaj wybrane kreacje.
 1.  
Literackie i filmowe oblicza PRL-u. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Literackie i filmowe obrazy Dzikiego Zachodu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Porównaj koncepcję kobiecego piękna w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok.
 1.  
Obrazy dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
 1.  
Literackie, malarskie i filmowe wersje motywów pasyjnych. Porównaj wybrane przykłady, uwzględniając typowe dla trzech sztuk środki ekspresji.
 1.  
Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcje, jakie pełnią motywy muzyczne w wybranych utworach literackich.
 1.  
Ekspresjonizm jako technika literacka i malarska lub filmowa. Na wybranych przykładach omów charakterystyczne dla niej środki wyrazu.
 1.  
Rola malarskich aluzji w filmowych adaptacjach literatury Andrzeja Wajdy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Konszachty z siłami nieczystymi. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w literaturze, malarstwie i filmie.
 1.  
Doświadczenie pokolenia Kolumbów w dziełach literackich i filmowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1.  
Rola motywów fantastycznych w literaturze i innych obszarach kultury dawnej i współczesnej. Rozwiń temat, opierając się na wybranych przykładach.
 1.  
Kategoria estetyczna i wizja rzeczywistości. Omów funkcje groteski na wybranych przykładach z literatury i innych przestrzeni polskiej kultury XX wieku (np. teatru, filmu, malarstwa).
 1.  
Dr House jako bohater popkultury. Charakteryzując medycznego detektywa, odwołaj się do jego literackich pierwowzorów.
 1.  
Literackie i filmowe portrety robotników. Porównaj cele i sposoby ich przedstawienia w działach XX wieku.
 1.  
Odwołując się do wybranych tekstów kultury, ukaż, jaka była polityczna, społeczna
i obyczajowa rola jazzu w Polsce XX wieku.
 1.  
Insurekcja Kościuszkowska i kult Tadeusza Kościuszki jako temat różnych tekstów kultury XIX w. Omów na wybranych przykładach.
 1.  
Fenomen osoby i twórczości Fryderyka Chopina. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich i innych tekstów kultury.
 1.  
Nowatorstwo w teatrze i dramacie XX wieku. Omów wpływ wybranego autora i jego dzieł na rozwój sztuki dramatycznej.
 1.  
Różne koncepcje przestrzeni teatralnej i przestrzeni scenicznej w historii teatru. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł dramatycznych oraz ich inscenizacji.

 
 
 
J Ę Z Y K
 

 1.  
Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty kabaretowe.
 1.  
Błędy w wypowiedziach dziennikarskich. Zanalizuj i sklasyfikuj błędy językowe
w zgromadzonym materiale.
 1.  
Komizm słowny w wybranych dramatach XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 1.  
Analizując język wybranych reklam, omów, jaki obraz świata one kreują.
 1.  
Idiolekt. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstaw jego związki
z pochodzeniem, wykształceniem, zawodem i upodobaniami stylistycznymi wybranej osoby.
 1.  
Gwara ludowa i stylizacja gwarowa w tekstach piosenek współczesnych zespołów
i solistów. Zanalizuj  wybrane przykłady.
 1.  
Stanowiąca i magiczna funkcja języka. Omów temat na podstawie zgromadzonego materiału.
 1.  
Język wiadomości tekstowych SMS telefonii komórkowej. Analiza zgromadzonych przykładów.
 1.  
Językowy sposób przedstawiania codziennych sytuacji i problemów społecznych w utworach wybranego artysty muzyka. Zanalizuj wybrane teksty.
 1.  
Język wybranej grupy hobbystycznej. Zanalizuj leksykę, frazeologię i składnię
w zgromadzonym materiale.
 1.  
Język kazań współczesnych księży. Analiza wybranych przykładów.
 1.  
Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie
na podstawie analizy epistolografii wybranego autora.
 1.  
Językowe środki kształtowania wypowiedzi lirycznej na przykładzie twórczości wybranego poety.
 1.  
Manipulacja językowa w tekstach publicystycznych. Odwołując się do wybranych tekstów, scharakteryzuj środki językowe służące temu celowi.
 1.  
Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, scharakteryzuj występujące w nich środki językowe.
 1.  
Różne czy takie same językowe środki perswazji w publicystyce dawnej
i współczesnej? Zbadaj problem, analizując język kilku wybranych tekstów publicystycznych.
 1.  
Język sprawozdań sportowych. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany publicystyki oraz zagadnienie jego zgodności z kryteriami poprawności językowej.
 1.  
Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw własnych występujących w literaturze i publicystyce.
 1.  
Od znaczenia etymologicznego do realnego. Odwołując się do wybranych przykładów, omów zmiany znaczeniowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie.
 1.  
Omów funkcje gwary podhalańskiej w wybranych tekstach Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Tischnera.
 1.  
Stylizacja na język mówiony i jej funkcje w tekstach różnych autorów
(np. Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka,  Mirona Białoszewskiego). Omów temat, analizując i interpretując utwory co najmniej dwóch pisarzy.
 1.  
Poszukiwanie nowych środków wyrazu. Zanalizuj język wybranych utworów awangardy literackiej XX-lecia międzywojennego.
 1.  
Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie
na wybranych przykładach.
 1.  
Różne sposoby wykorzystywania warstwy brzmieniowej języka. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich.
 1.  
Słownictwo i frazeologia o literackim rodowodzie. Omów zagadnienie, opierając się na zebranym materiale językowym.
 1.  
Stylizacja środowiskowa w dziele literackim. Analiza wybranych przykładów.
 1.  
Współczesna retoryka. Zanalizuj język wybranych przemówień.
 1.  
Opierając się na zebranych przykładach, omów i oceń zjawisko mody językowej.
 1.  
Wulgaryzmy w poezji. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
 1.  
Jak emocje wpływają na język bohaterów literackich lub filmowych? Zanalizuj słownictwo i frazeologię występujące w idiolekcie wybranych postaci.
 1.  
Retoryka w piśmiennictwie polskim do XVIII wieku. Wykaż zastosowanie zasad retoryki i właściwych dla niej środków w wybranych dziełach.
 1.  
Naruszanie norm językowych w środkach masowego przekazu. Omów temat
na podstawie zgromadzonego materiału.
 1.  
Czy język wymaga ochrony jako dobro narodowe? Analizując zebrany materiał, zbadaj wpływ zapożyczeń z ostatnich dziesięcioleci na współczesną polszczyznę.
 1.  
Funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej. Omów wybrane przykłady.
 1.  
Tak mówią bohaterowie literaccy. Na wybranych przykładach z XIX i XX wieku omów zjawisko indywidualizacji języka.
 1.  
Od nazw ludzi i miejsc do wyrazów pospolitych. Opierając się na zgromadzonym materiale leksykalnym, omów zjawisko eponimii.
 1.  
W oparciu o zebrany materiał językowy scharakteryzuj żargon uczniowski.
 1.  
Język w służbie państwa totalitarnego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów (literackich lub/i publicystycznych).
 1.  
Językowy obraz domu i relacji rodzinnych we współczesnej polszczyźnie. Omów temat, odwołując się do zebranego materiału językowego.
 1.  
Językowy obraz relacji rodzinnych w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, czerpiąc z wybranych dzieł.
 1.  
Troska o język narodowy dawniej i dziś. Przedstaw zagadnienie, odwołując się
do samodzielnie opracowanego materiału.

 
Załączniki: