Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

ERASMUS+

Załączniki:

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

Miasto Gorzów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 7659 uczniów i 292 nauczycieli z 75 szkół prowadzących kształcenie ogólne na obszarze MOF Gorzów Wlkp. oraz doposażenie 23 szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym 6 w narzędzia TIK

Dofinansowanie projektu z UE: 7 109 788,68 zł

Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

Kształtowanie kompetencji kluczowych

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

Unijne wsparcie dla gorzowskich nauczycieli szkół i przedszkoli.

Od listopada 2013 r., Miasto Gorzów Wlkp., Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- Lider projektu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny-Partner realizuje
projekt nr WND-POKL.03.05.00-00-053/13 pn.

Wspieranie  rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Załączniki:

Projekt Eduscience

Projekt Eduscience
Realizowana  innowacja pedagogiczna  jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.
W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. 

Wybieram eFizykę

Wybieram eFizykę
Wybieram eFizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Program będzie realizowany, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011, dla 1500 uczniów liceów, techników i liceów profilowanych z całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku.

Z energią na rzecz ochrony klimatu

Z energią na rzecz ochrony klimatu
W roku szkolnym 2010/11 klasa  II humanistyczna z naszego liceum, pod opieką nauczyciela fizyki pana Zbigniewa Łuczki przystąpiła do realizacji projektu " Z energią na rzecz ochrony klimatu", opracowanego przez Fundację GAP Polska.
Celem projektu jest zaangażowanie uczniów do działań na rzecz ochrony klimatu poprzez podniesienie poziomu wiedzy energetycznej uczniów w oparciu o aktywne formy edukacji, a także upowszechnienie w społeczności szkolnej w sposób edukacyjny pojęcie audytu energetycznego. Projekt nastawiono na działania, które można udokumentować w formie zdjęć i filmów.

NEWTON też był uczniem

NEWTON też był uczniem
"NEWTON też był uczniem - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"
 
Projekt realizują cztery wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Informatyki
 
Uczniowie - uczestnicy projektu będą mieli okazję zetknąć się z nauką żywą uprawianą przez uczonych chcących dzielić się swoimi fascynacjami. Sami będą mogli popróbować swoich sił w roli naukowców eksperymentując, obserwując, stawiając i obalając kolejne hipotezy.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs: 1/PO KL/3.3.4/09.

Fizyka jest ciekawa

Fizyka jest ciekawa
Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umożliwia wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zestawom dydaktyczno-edukacyjnym przedstawiamy uczniom wiedzę teoretyczną w ciekawy sposób, wskazując jej praktyczne zastosowanie. W ramach projektu przekazaliśmy nasze specjalne "zestawy w walizkach" w ręce młodych adeptów fizyki.

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”.  
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Realizowany jest on w okresie od 18.11.2009 do 31.07.2012 r.
 
Cele projektu to m. in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.

Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-101/09
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich

 
Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 

stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego

  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Junior Gorzów - Toruń